Най-важният фактор при събирането на дъждовни води е наличието на валежи. В долната таблица са предоставени данни за възможните обеми събрана дъждовна вода въз основа на данни за валежите от НИХМ.
Read More